Milan Novokmet

Partner

Milan Novokmet radi na poslovima revizije preko 30 godina. Obuku za ovlaštenog revizora završio je u organizaciji SDK Jugoslavije i Coopers & Lybrand Co. London. Od 1978. do 1995. godine radio je u službi ekonomsko-finansijske revizije SDK RBiH, Centrala Sarajevo. Nakon toga provodi tri godine u Zavodu za računovodstvo i reviziju FBiH, da bi 1998. godine počeo raditi u društvu za reviziju REVIK d.o.o. Sarajevo kao jedan od osnivača, gdje ostaje do danas. Od 2006. do 2014. godine obavljao je dužnost direktora odjela interne revizije u JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo.

Posjeduje bogato iskustvo na poslovima revizije privrednih društava, banaka, osiguravajućih društava, mikrokreditnih organizacija, projekata finansiranih od strane raznih donatora i ostalih subjekata. U okviru profesionalne karijere 1998. godine stekao je certifikat o zvanju Ovlašteni revizor.

Trenutno je na poziciji direktora društva.