Edin Udovčić

Partner

Edin Udovčić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u martu 1990. godine na odsjeku poslovne ekonomije – finansijsko-računovodsveni smjer. Njegov radni angažman vezan je za preduzeće “Balkan” Sarajevo, Ministarstvo unutrašnjih poslova R BiH / FBiH i REVIK d.o.o. gdje je zaposlen od januara 1999. godine.

Kao član, vođa ili menadžer revizorskog tima posjeduje sedamnaestogodišnje iskustvo u reviziji privrednih društava, bankarskog sistema, mikrokreditnog sektora, brokerskih kuća, penzionih fondova, javnih preduzeća u FBiH, osiguravajućih društava u FBiH i RS i humanitarnih organizacija na području Bosne i Hercegovine obavljanih samostalno ili u saradnji sa međunarodnim revizijskim firmama PricewaterhouseCooprers (do 2005. g.), IB GRANT THORNTON (do avgusta 2010. g.) i HLB International.

Posjeduje i iskustva u reviziji projekata finansiranih od: Svjetske banke, UNHCR-a, Američkog komiteta za izbjeglice (ARC), MCS-a, Evropske Komisije, Švicarske agencije za razvoj i saradnju u BIH (SDC), Ambasade Japana, Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA, World Vision. Pored toga značajna su i iskustva u izradi “due diligence” studija i poreznog savjetovanja privrednih društava, banaka, osiguravajućih društava, i mikrokreditnih fondacija/organizacija u BiH.

Edin Udovčić je partner u REVIK d.o.o. Sarajevo od decembra 2013. godine. Kontinuiranim profesionalnim usavršavanjem stekao je licencu ovlaštenog revizora izdatu od Ministarstva finansija Federacije BiH i licencu certificiranog računovođe izdatu od Saveza revizora, računovođa i finansijskih radnika Federacije BiH.

Član je Revizorske komore Federacije BiH i Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH.

Govori engleski jezik.