Azer Omerika

Partner

Azer Omerika diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u oktobru 1999. godine. U 2000. godini stekao je zvanje samostalni/certificirani računovođa. U 2016. godini je stekao zvanje ovlaštenog revizora.

Svoj radni angažman počeo je 1995. godine u firmi koja se bavila građevinskim inžinjeringom na poziciji izvršnog direktora. U martu 2000. godine angažovan je u sektoru prehrambene industrije na poslovima samostalnog referenta za izvoz. U firmi Revik d.o.o. Sarajevo uposlen je od januara 2003. godine. Od decembra 2013. godine je partner u Revik d.o.o. Sarajevo.

Kao član ili vođa tima radio je na poslovima vezano za reviziju privrednih društava, nevladinih organizacija, mikrokreditnih organizacija, banaka, osiguravajućih društava, projekata finansiranih od domaćih i inostranih donatora. Takođe je bio angažovan na poslovima due diligence-a, vještačenja i sl.

Govori engleski jezik.