Kenan Kapetanović

Partner

Kenan Kapetanović diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u oktobru 2007. godine. Njegov cjelokupan radni angažman vezan je za Revik d.o.o. Sarajevo, gdje je zaposlen od decembra 2007. godine. Kao član ili vođa tima radio je na poslovima vezanim za reviziju banaka, privrednih društava, osiguravajućih društava, investicionih fondova, mikrokreditnih organizacija i nevladinih organizacija na području Bosne i Hercegovine. Posjeduje i iskustva u reviziji projekata finansiranih od: Evropske Komisije, Švicarske agencije za razvoj i saradnju u BIH (SDC), Ambasade Japana, Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA).

Kenan Kapetanović je partner u Revik d.o.o.Sarajevo od decembra 2013. godine. Kontinuiranim profesionalnim usavršavanjem stekao je licencu ovlaštenog revizora izdatu od Ministarstva finansija Federacije BiH, licencu certificiranog računovođe izdatu od Saveza revizora, računovođa i finansijskih radnika Federacije BiH, te zvanja investicijskog savjetnika i brokera/dilera u prometu vrijednosnim papirima kod Komisije za vrijednosne papire u Federaciji BiH. Od januara 2016. godine na osnovu Rješenja Federalnog ministarstva pravde imenovan je za stalnog sudskog vještaka ekonomske struke.

Govori engleski jezik.

Stupite u kontakt sa nama
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy